Gebruiksvoorwaarden Biebroam Diensten van de Coöperatie BCI Diensten
Datum: 5 oktober 2018

Inleiding
Welkom bij Biebroam, een dienst van de Coöperatie BCI Diensten (“BCI”), diensten speciaal voor bezoekers van bibliotheken in Nederland.
Om gebruik te kunnen maken van (gedeelten van) de Biebroam diensten die beschikbaar worden gesteld door BCI moet je akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”).
Deze gebruiksvoorwaarden zijn ‘regels voor onderweg’ voor gebruik van en toegang tot de diensten van Biebroam. Ze gelden voor zowel jou als gebruiker van onze dienst, BCI en alle partijen waarvan wij gebruik maken voor onze dienstverlening. Ze zijn dus belangrijk en bevatten hierom ook juridische toelichtingen die je zorgvuldig moet lezen.
BCI en haar partners (“Eindgebruiker” of “je”) mogen in deze Gebruiksvoorwaarden omschreven worden, individueel als “Partij” en collectief als de “Partijen”.

1. Definities
1.1. BCI – de Coöperatie BCI-diensten, de organisatie achter Biebroam. BCI is een dienstverleningsorganisatie voor bibliotheken in Nederland.
1.2. Voorwaarden – Dit document met Gebruiksvoorwaarden van Biebroam Diensten
1.3. De Diensten – de door BCI via Biebroam aangeboden diensten en de website
(www.biebroam.nl)

2. Geldigheid
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Biebroam diensten van BCI.
2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor diensten van derden die via Biebroam worden
benaderd of gebruikt.
2.3 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een toevoeging bij iedere andere overeenkomst(en) tussen jou en
BCI. Bij een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en zulke overeenkomst(en), zullen de andere overeenkomst(en) leidend zijn.

3. Gegevens en privacy
3.1 Voor het gebruik van de Diensten hebben we een aantal basisgegevens van jou nodig. Welke gegevens we nodig hebben, waarvoor deze worden gebruikt en hoe wij met jouw privacy omgaan kun je lezen in de privacyverklaring op onze website.(https://www.biebroam.nl)

4. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
4.1 BCI is eigenaar van de Diensten. Door gebruik te maken van deze Diensten ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, en andere aanvullende voorwaarden die gelden voor bepaalde programma’s, waarvoor je kan kiezen om hier aan deel te nemen.
4.2 Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten.

5. Toegestaan gebruik
5.1 Als voorwaarde voor jouw gebruik van Biebroam stem je ermee in dat:
1. je een persoon bent van 16 jaar of ouder;
2. je de wettelijke bevoegdheid hebt om een bindende overeenkomst aan te gaan;
3. jouw gebruik van de Site te allen tijde overeen zal komen met de Gebruiksvoorwaarden;
4. je jouw wachtwoord zorgvuldig bewaakt en overzicht houdt over het gebruik van jouw account, en begrijpt en overeenkomt dat je verantwoordelijk bent voor het gebruik van jouw account door een ieder die je toelaat het te gebruiken;
5. je het recht hebt om elke en alle informatie aan Biebroam te verstrekken, en dat deze informatie accuraat, juist, actueel en compleet is;
6. je deze Gebruiksvoorwaarden accepteerd.

7. Beschikbaarheid van de Diensten
7.1 Je erkent dat er onderbrekingen in de diensten of voorvallen kunnen zijn die buiten onze macht liggen. Hoewel wij redelijkerwijs proberen om de Biebroam diensten toegankelijk te houden, kunnen de Diensten soms onbeschikbaar zijn om verschillende redenen, waaronder, zonder beperkingen, routinematig onderhoud. Je begrijpt en erkent dat door omstandigheden zowel binnen als buiten onze macht toegang tot de Diensten kan worden onderbroken, opgeschort of gestopt. BCI behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel een dienst of toegang tot de Diensten te weigeren aan iedereen, ieder account, op ieder moment en om elke reden.

8. Eigendom van de diensten
8.1 De inhoud en informatie van de Diensten (“Inhoud”) en de gebruikte infrastructuur om de Inhoud aan te bieden is eigendom van ons en onze partners. Je komt overeen om van de informatie, software, producten of diensten die je van of via Biebroam hebt verkregen geen aanpassingen, kopieën, distributies, verzendingen, vertoningen, verrichtingen, reproducties, publicaties, licenties of afgeleide werken te maken of deze te verzenden, te verkopen of door te verkopen.

9. Verzending van informatie
9.1 Omdat wij geen controle hebben over de beveiliging van het internet of andere netwerken die jij gebruikt voor toegang tot de Diensten of om met ons te communiceren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die jij verkiest te delen met BCI en de Diensten, terwijl deze wordt verzonden. Bovendien is BCI niet verantwoordelijk voor enige data die verloren gaan tijdens deze verzending.

10. Jouw verantwoordelijkheid bij het gebruik van Biebroam diensten
10.1 De Diensten die toegankelijk zijn voor Eindgebruikers, zijn privé-eigendom van BCI. Alle interacties op de Diensten en netwerken moeten legaal zijn en voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien jouw gedrag (naar ons eigen oordeel en goeddunken), andere gebruikers beperkt of belemmert in het gebruik of benutten van enig deel van de Diensten, kunnen we jouw voorrechten op de Diensten inperken en andere restricties toepassen.
10.2 GELIEVE JE NIET BEZIG TE HOUDEN MET DE VOLGENDE ACTIVITEITEN – deze zijn verboden op de Biebroam diensten en website en behelzen een duidelijke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden:
1. bewust verstrekken van onjuiste informatie, frauderen of informatie vervalsen;
2. poging of daad tot het inzien van data die niet voor jou is bedoeld, zoals inloggen op een server of account waarvoor jij geen autorisatie hebt;
3. poging tot het testen van de beveiliging of configuratie van de Diensten of Biebroam website of het kraken van de beveiliging of verificatiemaatregelen zonder de juiste autorisatie;
4. het aanvallen of onderbreken van het juist functioneren van een deel, pagina of gebied van de Diensten geleverd door BCI;
5. poging tot het verstoren van de Diensten aan een gebruiker op welke manier dan ook, inclusief en zonder beperking, door onze website te besmetten met een virus, of pogingen van “overloading”, “flooding”, spam, “mail bombing” of het laten crashen van de Diensten;
6. de Diensten, Biebroam website of enige inhoud ervan gebruiken om reclame te maken of te werven voor andere, commerciële, politieke of religieuze doeleinden, of om te concurreren met BCI, direct of indirect, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BCI;
7. doorverkopen of op een andere wijze hergebruiken van jouw toegang tot de Diensten;
8. de Diensten of een van de middelen ervan gebruiken om een beroep te doen op Biebroam-
klanten, ondernemers of andere zakenpartners van Biebroam, om gebruikers of partners van andere online of offline diensten te worden, direct of indirect concurrerend of potentieel concurrerend met Biebroam, inclusief, zonder beperking, samengevoegde huidige of voorheen aangeboden deals;
9. het gebruik van informatie van een andere Biebroam-klant of ondernemer van de Diensten, die niet aan jou toebehoort, voor enig commercieel doel, inclusief, maar niet beperkt tot, marketing;
10. toegang verkrijgen tot, controleren of kopiëren van inhoud of informatie van de Diensten met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of handmatige processen voor een doeleinde zonder onze expliciete schriftelijke toestemming;
11. overtreden van de restricties in kopteksten die robots uitsluiten op de Biebroam website of het omzeilen of ontwijken van andere maatregelen die worden toegepast om toegang tot de Biebroam website te voorkomen of te beperken
12. enige actie ondernemen die excessieve druk legt op onze diensten, of die een onredelijke of disproportioneel grote druk legt of mogelijk opdringt aan onze servers, of een ander deel van onze infrastructuur (zoals naar ons eigen goeddunken bepaald) die de Diensten;
13. enig materiaal of andere informatie van de website van Biebroam samenvoegen (door middel van het gebruik van links of andere technische middelen of fysieke archieven verbonden aan Diensten) met materiaal van andere sites of op een secundaire site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
14. deep-linking naar enig deel van de Biebroam site zonder onze expliciete, schriftelijke toestemming;
15. illegale of kwaadwillige actie ondernemen tegen de zakelijke belangen of reputatie van BCI, onze andere ondernemers of onze diensten; of
16. een link plaatsen naar de Biebroam website op een andere website, zonder onze voorafgaande en continue toestemming.

10. Aanpassing van de gebruiksvoorwaarden
10.1 Wij behouden te allen tijde het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te verbreken of deels aan te passen zoals wij dat noodzakelijk of wenselijk achten. Mits wij aanpassingen doen die directe gevolgen hebben voor het gebruik van de Diensten, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen door een bericht van de aanpassing op de Biebroam website te plaatsen en/of je hierover per mail of bericht op je telefoon te informeren. Enige aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden zullen ingaan op het moment van plaatsen van een wijzigingsbericht op de website van Biebroam. We raden je aan de Gebruiksvoorwaarden af en toe te herlezen om je ervan te verzekeren dat je op de hoogte blijft van eventuele berichten over zulke veranderingen. Je gebruik van de Diensten nadat we deze Gebruiksvoorwaarden hebben aangepast zal leiden tot het accepteren van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons ook het recht voor om enig aspect of kenmerk van onze de Diensten te veranderen of te verbreken, inclusief, maar niet beperkt tot, vereisten voor gebruikerstoegang.

11. Copyright en handelsmerken
11.1 Alles binnen of op de Diensten is het exclusieve bezit van BCI, of wordt gebruikt met toestemming daarvan. Iedere vorm van kopiëren, verspreiden, verzenden, plaatsen, linken, deep- linking of anderszins aanpassen van de website of Diensten of enige delen ervan, zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming van BCI is verboden. Iedere schending van deze voorwaarde kan leiden tot inbreuk op het auteursrecht, het handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht, met als gevolg civiele en/of criminele sancties.
11.2 De website van Biebroam bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere vertrouwelijke informatie, inclusief, maar niet beperkt tot: tekst, software, foto’s, video, beelden, muziek en geluid. De volledige inhoud van de Biebroam website is beschermd met auteursrecht als een gemeenschappelijk werk onder de Nederlandse wetgeving. BCI bezit het auteursrecht op de selectie, coördinatie, afspraak en uitbreiding van deze inhoud, zowel als voor de originele inhoud. Je mag de inhoud niet aanpassen, publiceren en verzenden, niet deelnemen in de verzending of verkoop, geen afgeleide werken maken, of op enig andere manier de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk exploiteren. Behalve wanneer nadrukkelijk anders is omschreven in de wet op het auteursrecht, is het kopiëren, opnieuw verspreiden of verzenden, publiceren of commercieel exploiteren van gedownload materiaal niet geoorloofd zonder nadrukkelijke toestemming van BCI of de eigenaar van het auteursrecht. Als kopiëren, opnieuw verspreiden of publiceren van auteursrechtelijk materiaal is geoorloofd, zal je een onafhankelijke toekenning doen en/of akkoord gaan om geen veranderingen of verwijdering te maken in enige auteursbijdrage, handelsmerk, legenda of auteursrechtelijke vermelding. Je erkent dat je, door het auteursrechtelijk beschermde materiaal te downloaden, geen eigenaarsrechten hebt verworven.
11.3 Biebroam is een handelsmerk van BCI. Samen met andere handelsmerken binnen of op de Biebroam website en Diensten, die anderszins in bezit zijn of worden gevoerd in samenhang met Biebroam, worden niet geacht om in het publieke domein terecht te komen, maar blijven het exclusieve bezit van BCI behalve als een merk of site een licentie heeft van het handelsmerk. In een dergelijk geval geldt deze licentie voor het exclusieve voordeel en gebruik van Biebroam, tenzij anders is aangegeven.
11.4 Je zult geen materiaal dat is beschermd via auteursrecht, via handelsmerk of via ander eigendomsrecht uploaden, posten of anderszins op de Diensten beschikbaar maken zonder de nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht. BCI heeft geen bijzondere plicht of verantwoordelijkheid om jou indicaties, aanduidingen of andere hulpmiddelen te bieden om te kunnen bepalen of het desbetreffende materiaal auteursrecht of een ander handelsmerk bezit. Je bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het schenden van auteursrecht, handelsmerken, eigendomsrechten of ander nadeel dat hieruit voortkomt.
11.5 Door materiaal bij te dragen in een publiek gebied van de Diensten rechtvaardig je dat de eigenaar van dit materiaal aan BCI nadrukkelijk het rechtenvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie heeft verleend voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, bewerken, publiceren, vertalen en verdelen van dit materiaal (volledig of deels), wereldwijd en/of om het te gebruiken in andere werken van iedere vorm, media of technologie nu bekend of hierna ontwikkeld, voor zolang het auteursrecht kan bestaan voor dit materiaal. Je staat ook toe dat andere Eindgebruikers toegang hebben tot het materiaal en dit kunnen inzien, bewaren of reproduceren voor persoonlijk gebruik. Je verleent BCI het recht tot redactie, kopiëren, publiceren en verspreiden van al het materiaal dat je beschikbaar maakt op de Diensten.

12. Auteursrechtelijk beleid en procedures
12.1 BCI behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen met jou of met andere Eindgebruikers die auteursrechten van externe partijen schenden.
12.2 Als je vindt dat materiaal dat is geplaatst op de iensten door een Eindgebruiker op enige manier in schending is met het auteursrecht, dien je BCI de volgende informatie te verstrekken:
1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon op wie het auteursrecht rust; 2. een aanduiding van het auteursrechtelijk beschermde werk en de locatie van het veronderstelde geschonden werk op de Diensten;
3. een geschreven verklaring dat je van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet;
4. je naam en contactinformatie, inclusief telefoonnummer en e-mailadres;
5. een verklaring van jou dat bovenstaande informatie in jouw melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat jij de eigenaar bent van het auteursrecht of geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar.
12.3 Berichten of claims over schending van auteursrechten kunnen via het contactformulier op de website van Biebroam worden doorgegeven.

13. Ongevraagde ideeën
13.1 We accepteren of overwegen geen ongevraagde ideeën in welke vorm dan ook, die direct of via een BCI-medewerker of -vertegenwoordiger worden aangeboden, inclusief en zonder beperking, ideeën of suggesties in relatie tot nieuwe of verbeterde producten, uitbreidingen, namen of technologieën, reclame en marketingcampagnes, plannen of andere aanbiedingen. Stuur ons (of ons personeel) geen ongevraagde ideeën, suggesties, materiaal, beelden of ander werk in welke vorm dan ook (“ongevraagd materiaal”). Als je ons ongevraagd materiaal stuurt, begrijp je en ga je akkoord met de volgende voorwaarden, ongeacht jouw begeleidende brief of andere voorwaarden die je opstuurt:
13.2 BCI heeft geen plicht om ongevraagd materiaal in te zien, noch om dit ongevraagde materiaal vertrouwelijk te houden;
en 13.3 BCI wordt de eigenaar van ongevraagd toegezonden materiaal en mag dit opnieuw verspreiden voor elk doel, zonder beperking en vrij van enige verplichting om jou te erkennen of te compenseren.

14. Disclaimer of garantie
14.1 Je gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat gebruik van de Diensten op jouw eigen risico is. Noch BCI, diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen en dochterondernemingen, noch iemand van hun personeel, vertegenwoordigers, ondernemers, externe inhoudsaanbieders of licentiehouders, of hun functionarissen, directeuren, personeel of vertegenwoordigers, garanderen dat gebruik van website of Diensten zonder onderbreking of foutmelding zal zijn, noch geven zij enige garantie met betrekking tot:
1. de resultaten die worden geboekt met het gebruik van de Diensten;
2. de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of inhoud van alle informatie (inclusief productomschrijvingen), diensten, producten of vouchers verstrekt via de Diensten.
14.2 De Diensten en alle inhoud zijn beschikbaar en toegankelijk op basis van “koop op eigen bate en schade” en “indien beschikbaar”.
14.3 Hierbij verwerpt BCI iedere vertegenwoordiging, garantie en voorwaarde, zowel nadrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van de Diensten of de inhoud, statements of andere informatie van de website van Biebroam, of producten of diensten die via de Diensten toegankelijk of beschikbaar zijn, inclusief, maar niet beperkt tot het niet schenden van de titel, de verkoopbaarheid, en de geschiktheid voor een specifiek doel.

15. Grenzen van aansprakelijkheid
15.1 In geen enkel geval zal BCI, diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen, dochterondernemingen noch iemand van hun personeel, vertegenwoordigers, ondernemers, partners, externe contentaanbieders of licentiehouders, of hun functionarissen, directeuren, personeel of tussenpersonen aansprakelijk zijn voor:
1. verlies van omzet;
2. verlies van huidige of verwachte winsten;
3. verlies van contracten;
4. verlies van het gebruik van geld;
5. verlies van verwachte besparingen;
6. zakelijk verlies;
7. verlies van mogelijkheden;
8. verlies van klandizie;
9. verlies van reputatie;
10. verlies van, schade aan, of vervalsing van data; en
11. indirecteofvoortvloeiendeverliezen,ongeachtofdieverliezenvoorzienbaar,tekennen,te
voorzien of anderszins te voorspellen waren, voortkomend uit of gerelateerd aan jouw gebruik van de Diensten, de inhoud, statements en andere informatie daarbinnen beschikbaar, de producten of diensten toegankelijk via de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden.
15.2 BCI’s volledige aansprakelijkheid richting jou of een externe partij onder deze Gebruiksvoorwaarden zal in geen enkel geval het totaalbedrag van €50 overschrijden.
15.3 De beperking van aansprakelijkheid hierboven is ook geldig in relatie tot aansprakelijkheid voortkomend uit de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden.
15.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van BCI bij aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wet uitsluiten of beperken (inclusief fraude en dood of persoonlijke schade veroorzaakt door nalatigheid van BCI)

16. Communicatie en marketing
16.1 BCI kan jou toestaan de Diensten te gebruiken om meningen te uiten en te communiceren op fora, bulletin-boards, discussiegroepen, chatrooms of andere communicatievoorzieningen die worden aangeboden op of via de Diensten (collectief: “Gemeenschappen”). BCI heeft het recht, maar niet de plicht, om deze inhoud binnen de Communities te monitoren, op ieder moment en voor elke reden, inclusief naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en andere geldende regels opgezet door BCI, alsook om aan een wet, regulering of verzoek van een geautoriseerde overheid te voldoen. Zonder beperking aan het voorgaande heeft BCI het recht maar niet de plicht om, naar eigen oordeel, materiaal te verwijderen van de Communities, dat deze Gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is. Meningen, advies, beoordelingen, discussies, commentaar en/of andere berichten van iedere vorm, gedaan door jou of een andere Eindgebruiker op de Communities (collectief: “Statements”), behoren de respectievelijke auteur(s) of verspreider(s) toe en niet BCI.
16.2 Je kunt de mogelijkheid hebben om nadere informatie te vragen over de Diensten, je te abonneren op nieuwsbrieven of je anderszins te informeren door jouw contactinformatie op te geven via de website van Biebroam. Je gaat ermee akkoord dat wij jouw contactinformatie kunnen gebruiken om jou de gevraagde informatie te verstrekken. Je gaat ermee akkoord dat wij, en anderen die dat in onze naam doen, jouw contactinformatie gebruiken en delen voor ongevraagde telefoongesprekken voor marketing en het via de post of elektronisch (bijvoorbeeld e-mails) versturen van informatie over producten, aanbiedingen en/of diensten van BCI en diens zakenpartners, waarvan wij denken dat die interessant is voor jou. Wij mogen jouw contactinformatie ook gebruiken om jouw identiteit vast te stellen, naar jouw mening over onze diensten te vragen, nieuwe aanbiedingen of acties op te zetten, en voor marktonderzoek. Wij behouden ons altijd het recht voor om contactinformatie en persoonlijke data kenbaar te maken om:
1. te voldoen aan geldende wetten;
2. te voldoen aan verzoeken van de overheid (of verzoeken van wettelijke, overheids- of semi-overheidsinstanties of lokale autoriteiten of een internetbeveiligingsinstantie van ieder type);
3. te voldoen aan een geldig juridisch proces of wettelijke procedure; of
4. onze rechten of bezit, deze website en Diensten, en/of andere gebruikers van deze website en Diensten te beschermen.

16.3 Belangrijk om te vermelden is dat wij nooit jouw contactgegevens of persoonlijke informatie zullen verkopen of verhuren aan iemand anders voor hun marketingdoeleinden zonder jouw toestemming, behalve aan andere bedrijven gelieerd aan de BCI in de Europese Economische Ruimte.
16.4 Houd er rekening mee dat als onderdeel van het delen van enige informatie als hierboven beschreven, we jouw informatie internationaal kunnen versturen voor bovengenoemde doeleinden (inclusief aan landen buiten de Europese Economische Ruimte). Sommige plekken buiten de EER hebben mogelijk geen adequate wetten of bieden verschillende niveaus van bescherming van persoonlijke informatie, die niet zo hoog zijn als in Nederland. Door data aan ons te verstrekken, erken je dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het gebruik van jouw data door externe partijen die jouw data ontvangen en verwerken, mits we jouw data hebben gebruikt zoals uiteengezet in dit beleid.

17. Websites van anderen
17.11.De Diensten kunnen links naar websites bevatten die worden onderhouden door andere partijen die niet gelieerd zijn aan BCI. Deze links worden alleen voor jouw gebruiksgemak aangeboden en niet omdat wij de inhoud van zulke websites onderschrijven of daar een mening over hebben. Wij verwerpen nadrukkelijk iedere verbintenis met betrekking tot zulke inhoud, de nauwkeurigheid van het materiaal op deze websites of de privacynormen van deze websites. Als jij besluit zulke websites te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico.

18. Publieke aard van jouw statements
18.1 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle Statements publiekelijk zijn en niet privé. Elke andere persoon (al dan niet een gebruiker van de Diensten) kan jouw Statements lezen zonder jouw medeweten. We vragen je geen Persoonlijke Informatie (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid) te verstrekken in jouw Statements. BCI controleert of onderschrijft geen enkel Statement, dat is te vinden in een deel van de Communities. Wij verwerpen elke aansprakelijkheid met betrekking tot de Statements en de Communities en alle acties die voortvloeien uit jouw deelname aan ieder deel van de Communities, inclusief ongewenste inhoud. Alle Statements die je plaatst op onze Biebroam website of diensten zijn niet vertrouwelijk.

19. Licentieverlening
19.1 Door Statements of andere informatie te plaatsen op of via de Communities, verleen je BCI een rechtenvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om de Statements op zichzelf staand of als deel van een ander werk te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te redigeren, te vertalen, te verspreiden, uit te voeren en te vertonen in elke vorm, soort media of technologie, zowel nu bekend als hierna ontwikkeld, zonder geografische beperkingen of beperking in tijd, en om een sublicentie van zulke rechten te verstrekken via meerdere niveaus van sublicentienemers. Jouw licentie voor Statements of informatie zoals hierboven vermeld, omvat het gebruik voor promotie, reclame, marktonderzoek of enig ander juridisch doeleind, zonder beperking.

20. Schadeloosstelling/vrijgave
20.1 Je gaat ermee akkoord om BCI, diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen, dochterondernemingen en diens directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten, voortvloeiend uit of in relatie tot producten en diensten aan jou aangeboden in verband met de de Diensten, jouw Statements, of gebruik van de Diensten dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Jij bent als enige verantwoordelijk voor jouw handelingen met andere gebruikers van de Diensten. In zoverre wettelijk geoorloofd vrijwaar je BCI van alle aansprakelijkheid of claims gerelateerd aan diensten of producten die jij levert aan anderen, jouw Statements, een actie of inactiviteit van jou, inclusief het niet naleven van de geldende wet en/of het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden van BCI, en ieder ander gedrag, zowel online als offline, tegenover een andere gebruiker of ondernemer.

21. Geldend recht
21.1 Deze Overeenkomst en alle niet-contractuele relaties tussen jou en ons zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Beide partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse rechtssysteem.

22. Aanvullende bepalingen
22.1 Geen enkele ontheffing van zowel jou als BCI van een inbreuk of verzuim of tekortkoming om een recht onder deze Gebruiksvoorwaarden toe te passen is een ontheffing van een voorgaande of voortvloeiende inbreuk of verzuim of een ontheffing van verbeuring van een vergelijkbaar of toekomstig recht onder onze Overeenkomst. De koppen van de rubrieken zijn slechts ingevoegd voor jouw gemak en hebben geen juridische betekenis of effect. Als een gerecht of een geldige rechtsmacht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaart, dan zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de toepasbaarheid van andere bepalingen binnen deze Gebruiksvoorwaarden, en zullen de resterende delen van de Gebruiksvoorwaarden volledig bindend en rechtsgeldig blijven.
22.2 Je gaat een contract aan met Coöperatie BCI-diensten U.A. Correspondentie is mogelijk via het contactformulier op de website van Biebroam: https://www.biebroam.nl.
22.3 De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gelijkwaardig toepasbaar in het voordeel van BCI, diens moedermaatschappijen, vennootschappen, vennootschappen van moedermaatschappijen, dochterondernemingen en diens externe inhoudsaanbieders en licentiehouders, en ieder zal het recht behouden om zulke bepalingen direct of in diens eigen belang op te nemen en te doen naleven.
22.4 BCI is niet aansprakelijk voor een verzuim of vertraging in de uitvoering van diens verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, wanneer dit het gevolg is van Goddelijke interventie, terrorisme, gewapende conflicten, natuurrampen, aardbevingen, vuur, opstanden, overstromingen en soortgelijke gebeurtenissen, in zoverre deze gebeurtenis buiten de redelijke macht ligt van BCI.